Trung tâm thương mại và dịch vụ kỹ thuật máy công trình

                                    Trade and  technology services machine construction centre

Cơ cấu tổ chức